Personuppgifter

Flatås Måleri AB behandlar personuppgifter avseende dem kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag, anbudsförfrågningar och som administreras.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan det kan vi inte heller ta på oss att utföra uppdraget.

Vi behandlar uppgifterna för att kunna utföra och administrera uppdraget samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vårt avtal eller ingå sådana avtal med dig.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i dem fall (1) det särskilt överenskommit mellan oss och dig, (2) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att ta vara på dina rättigheter, (3) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomna myndighetsbeslut eller beslut av domstol, (4) eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas under avtalets löptid, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användning av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är datainspektionen(www.datainspektionen.se)

Genom att ni accepterar en offert ifrån oss godkänner ni också att vi hanterar era personuppgifter.